Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

I.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu, workshopu, či semináře, jakožto kupujícím a Liborem Websterem, jakožto prodávajícím. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednaní podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

I.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Libor Webster, IČO: 70374503, se sídlem Třešňovka 101, 252 62  Horoměřice, zapsaná v živnostenském rejstříku, jakožto prodávající, a na straně druhé je kupující.

I.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

I.4 Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Liborem Websterem, nebo s ní jinak jedná.

I.5 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činnost či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

I.6 Kupující podáním/potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslán objednávky.

I.7 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Liborem Websterem, a kupujícím je výuka kurzů, workshopů či seminářů pro veřejnost vypsaných Liborem Websterem, pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Kurzy, workshopy či semináře jsou rozdělené do několika typů (dle úrovně, zaměření, období konání atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů, workshopů, či seminářů je uvedená, tj. veřejně přístupná, na internetových stránkách prodávajícího www.nogames.cz.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

II.1 V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku Libor Webster sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího si Libor Webster, neúčtuje žádné další poplatky);

b) požaduje úhradu kupní ceny před poskytnutím samotného plnění;

c) ceny služeb a způsoby platby jsou uvedeny a veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.nogames.cz, přičemž ceny jsou uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Nejsem plátci DPH.

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírána distančním způsobem, tedy prostřednictvím zařízení umožňujícího komunikaci na dálku (např. internet nebo telefon), má takový kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavřen smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu libor.webster@gmail.com. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto je myšlena i příprava podkladů na kurz objednaný kupujícím.

e) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plněn již začalo,

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu libor.webster@gmail.com.

III. Smlouva

III.1 K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází buď podpisem písemné objednávky služby v sídle kupujícího, nebo objednávkou učiněnou na internetových stránkách prodávajícího www.nogames.cz, a to tak, že požadovanou službu (vybraný kurz, workshop, či seminář) vloží do objednacího systému a potvrdí objednávku, přičemž kupní smlouva je uzavřena odesláním této objednávky. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadovanou službu a způsob úhrady, jakož i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po závazném potvrzení objednávky není možné údaje, zejména pak údaje o kupujícím, v zakázkovém listě ani následně vystavených daňových dokladech měnit. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

III.2 Libor Wesbter se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese www.nogames.cz v seznamu kurzů, workshopů, či seminářů. Kupující je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. Kurzovné musí být uhrazeno do doby splatnosti uvedené v zálohovém listě a zároveň ještě před nástupem do kurzu.

III.3 V době státních svátků a dnech pracovního volna výuka probíhá, tato doba je započítána do ceny kurzu, workshopu, či seminářů (dále jen kurzovné). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Libor Webster, oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Libor Webster si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, workshopu, či semináře. Libor Webster je povinen o tomto faktu informovat kupujícího nejpozději den před zahájením kurzu. Libor Webster, je povinen nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převeden kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

III.4 Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových dní (dle specifikace kurzu, workshopu, či semináře), výukové materiály, popřípadě učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH platné v daném období.

III.5 Libor Webster, se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace kurzu, workshopu, či semináře; dále se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech. Rovněž se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu. Libor Webster obstará pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jejího uvážení schopni výuku kvalitně vést a také dodržet maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu. Minimální počet osob v kurzu, workshopu, či semináře jsou uvedeny u jednotlivých vypsaných termínů, nestanov-li prodávající jinak.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu, avšak nejpozději do 14 dnů před zahájením poskytování služby (tedy před začátkem příslušného kurzu). Pokud kupující odstoupí od smlouvy 13 až 7 dnů před zahájením poskytován služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 25 % z ceny kurzu. Pokud kupující odstoupí od smlouvy 7 až 5 dnů před zahájením poskytován služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud kupující odstoupí od smlouvy méně než 5 dnů před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu libor.webster@gmail.com. Pokud prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel. Ve výjimečných a zdůvodněných případech může prodávající kupujícímu převést plnou výši kurzu na některý z následujících kurzů bez účtování jakýchkoliv dalších nákladů.

IV.2 V případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem a kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavřen smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu libor.webster@gmail.com. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy. Toto ujednání neplatí v případě, že kupující uzavře distančním způsobem smlouvu s prodávajícím čtrnáct dnů před zahájením kurzu, workshopu, či semináře. V tomto případě se na kupujícího vztahuje bod IV/1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1 Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jejich součást je také reklamační řád a platební podmínky.

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.